Kwalifikacja wstępna, wstępna przyśpieszona, wstępna uzupełniająca do kat. C lub D:

Kwalifikacja wstępna kat. C,D

c
Kwalifikacja wstępna umożliwia wykonywanie pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,D

c
Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca kat. C,D

d
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o wykonywanie przewozów innymi pojazdami samochodowymi, niż te dla których posiada się już kwalifikację wstępną.

prev next

Kwalifikacja wstępna kat. C,D

Opis kursu

 

Kwalifikacja wstępna umożliwia wykonywanie pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Kurs należy odbyć, jeśli prawo jazdy kategorii C uzyskało się po 10 września 2009 r., a prawo jazdy kategorii D po 10 września 2008 r. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

Uczestnicy
 • ukończone 18 lat dla kategorii C lub C+E,
 • ukończone 21 lat dla kategorii D lub D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.


Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Szkolenia – Program


Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności               w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami związanymi m.in. z efektywnym zużyciem paliwa, czasem pracy kierowcy, zapobieganiu stresowi czy reagowaniu w sytuacjach awaryjnych, a w części specjalistycznej z dodatkowymi informacjami z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (195 + 65 h) odbywają się zwykle od godziny 7:00 do 22:00, natomiast zajęcia praktyczne (16 + 4 h) realizuje się w godzinach dostosowanych do danego uczestnika kursu.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy na własność niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • część podstawową teoretyczną – wspólną dla wszystkich kategorii prawa jazdy – 195 godz.,
 • część specjalistyczną – odrębną dla przewozu osób i rzeczy, prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych – 65 godz.,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 16 godz.,
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.
Program kursu:

Część podstawowa (wspólna dla obu kategorii prawa jazdy)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 55 godz., w tym:
  • poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 30 godz.,
  • poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 25 godz.
 • Stosowanie przepisów – 30 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących w nim zasad – 30 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 110 godz., w tym:
  • uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 30 godz.,
  • umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 15 godz.,
  • umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 20 godz.,
  • świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – 10 godz.,
  • umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – 20 godz.,
  • umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 15 godz.
Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1 i C1+E)
 • Szkolenie zaawansowanie w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 30 godz., w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 30 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
  • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 20 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 15 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 15 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1 i D1+E)
 • Szkolenie zaawansowanie w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 35 godz., w tym:
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 10 godz., w tym:
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godz.

 

Egzamin państwowy 

Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu podstawowego – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

 

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu     i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.
 

Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).


Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,D

Opis kursu

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu osób lub rzeczy. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

Uczestnicy
 • ukończone 21 lat dla kategorii C lub C+E,
 • ukończone 24 lata dla kategorii D lub D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.

 

Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.

Szkolenia – Program

 

Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami związanymi m.in. z efektywnym zużyciem paliwa, czasem pracy kierowcy, zapobieganiu stresowi czy reagowaniu w sytuacjach awaryjnych, a w części specjalistycznej z dodatkowymi informacjami z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (97 + 33 h) odbywają się zwykle od 7:00 do 22:00, zajęcia praktyczne (8 + 2 h) realizowane są w czasie uzgodnionym z uczestnikami.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy na własność niezbędne materiały szkoleniowe.

 

Dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:
 • część podstawową – teoretyczną – 97 godz.,
 • część specjalistyczną prowadzoną w formie:
  • zajęć teoretycznych – 33 godz.,
  • zajęć praktycznych w ruchu drogowym – 8 godz.,
  • zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godz.
Program kursu:

Część podstawowa (wspólna dla obu kategorii prawa jazdy)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 30 godz., w tym:
  • Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania – 15 godz.,
  • Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom – 15 godz.
 • Stosowanie przepisów – 15 godz., w tym:
  • Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących w nim zasad – 15 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 52 godz., w tym:
  • Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy – 15 godz.,
  • Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów – 7 godz.,
  • Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym – 10 godz.,
  • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych – 5 godz.,
  • Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych – 10 godz.,
  • Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika – 5 godz.
 Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1, C1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 18 godz., w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 18 godz.
 • Stosowanie przepisów – 10 godz., w tym:
  • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 10 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 5 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godz.
 Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1, D1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 22 godz., w tym:
  • umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 16 godz.
  • umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 6 godz.
 • Stosowanie przepisów – 15 godz., w tym:
  • Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 6 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 5 godz., w tym:
  • Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku – 5 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godz.
 • Zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godz.

 

Egzamin państwowy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu podstawowego – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1 i D1+E.

Test kwalifikacyjny trwa 45 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

 
Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C,D

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwia rozszerzenie posiadanych uprawnień o wykonywanie przewozów innymi pojazdami samochodowymi, niż te dla których posiada się już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli dana osoba posiada kwalifikację wstępną na przewóz osób, kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwi jej wykonywanie pracy w zakresie przewozu rzeczy i odwrotnie, gdy posiada się uprawnienia do prowadzenia przewozu rzeczy, kwalifikacja wstępna uzupełniająca umożliwi działania w ramach przewozu osób. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba biorąca udział w szkoleniu zdobędzie nie tylko niezbędną wiedzę teoretyczną, ale także odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej pracy zawodowej.

 

Uczestnicy
 • 18 do 21 lat dla kategorii C i C+E,
 • 21 do 23 lat dla kategorii D i D+E,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • odbycie badań lekarskich oraz badań psychologicznych przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji.


Zapisy na szkolenie:

Aby zapisać się na kurs należy:
 • wypełnić zlecenie/podanie o przyjęcie na kurs
 • dokonać przedpłaty.
Szkolenia – Program


Osoba, która uzyska świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, musi posiadać nie tylko praktyczne umiejętności w obsługiwaniu i prowadzeniu określonego pojazdu, ale także wiedzę teoretyczną niezbędną by dobrze wykonywać swój zawód. Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z wiadomościami niezbędnymi do uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, z zakresu wybranej specjalizacji (przewóz osób lub rzeczy). Zajęcia teoretyczne (65 h) odbywają się zwykle od godziny 7:00 do 22:00, zajęcia praktyczne (5 h) realizujemy w czasie uzgodnionym z uczestnikami kursu.
Szkolenie prowadzimy pod kątem pytań i zadań egzaminacyjnych.
Na czas trwania zajęć każdemu uczestnikowi udostępniamy niezbędne materiały szkoleniowe.


Program kursu:

Część specjalistyczna – przewóz rzeczy (C, C+E, C1, C1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 30 godz., w tym:
  • umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 30 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym:
  • poznanie przepisów regulujących przewóz towarów – 20 godz.,
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 15 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku – 15 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godz.

 

Część specjalistyczna – przewóz osób (D, D+E, D1, D1+E)
 • Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa – 35 godz., w tym:
  • umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 20 godz.
  • umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 15 godz.
 • Stosowanie przepisów – 20 godz., w tym;
  • poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 20 godz.
 • Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska – 10 godz., w tym:
  • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku – 10 godz.
 • Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 5 godz.

 

Egzamin państwowy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej zdobywa się na podstawie pozytywnie zdanego testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, składającego się z:
 • testu specjalistycznego – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1 i D1+E.

 

Test kwalifikacyjny trwa 15 minut i przeprowadzany jest w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane, jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka.

 
Informacje dodatkowe
W Polsce uzyskanie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej regulują następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. Nr 53, poz. 314),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (2003/59/WE).