Regulamin szkolenia w OSK "TOM"

Regulamin szkolenia na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, B (automatyczna skrzynia biegów), B+E, C, C+E, D1, D1+E, D  w Ośrodku Szkolenia Kierowców „TOM”

Ul. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra

 

& 1 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOM” z siedzibą w Świdnicy prowadzi szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B(automat), B+E, C, C+E, D1, D1+E,  na podstawie zezwolenia nr 00950862 wydanego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. Zgodnie z regulacjami Ustawy o kierujących oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców.

 

& 2 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podlega szkoleniu, które obejmuje:

 1. szkolenie podstawowe (obowiązkowe) – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

 2. szkolenie uzupełniające (dobrowolne) – przeprowadzane na wniosek osoby szkolonej, która ukończyła szkolenie podstawowe i nie przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdała.

 

& 3 

Podstawą zapisania na szkolenie podstawowe jest:

 1. wymagany przepisami wiek:

  a) 18 lat dla kat. B, B+E                                                                                                                                                                                                                                                              b) 21 lat dla kat. C, C+E oraz 24 lata dla kat. D

 2. Przy czym szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

 1. posiadanie numeru identyfikującego Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK).

 2. wypełnienie „Zgłoszenia na szkolenie” oraz akceptacja niniejszego regulaminu.

 3. dostarczenie karty przeprowadzonych zajęć, jeżeli osoba rozpoczęła szkolenie w innym ośrodku.

 4. uiszczenie wpisowego (zawarte w aktualnym cenniku).

 

Podstawą zapisania na szkolenie uzupełniające jest ukończenia szkolenia podstawowego i dostarczenie numeru PKK (powyższe nie dotyczy osób, które ukończyły szkolenie podstawowe w naszej szkole).

 

& 4 

Opłaty:

 

 1. cena za kurs prawo jazdy i jazdy dodatkowe znajduje się w aktualnym cenniku oraz w dokumencie „Zgłoszenia na kurs” (w przypadku rozpoczętego kursu obowiązują ceny zapisane w umowie).

 2. w cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe (jeżeli dotyczą danego szkolenia).

 3. w cenę kursu nie jest wliczona opłata za egzamin państwowy.

 4. w cenie kursu kat. B oraz B (automat) jest wliczone jednorazowe podstawienie samochodu na egzamin państwowy.

 5. opłata za kurs podstawowy powinna zostać uiszczona zgodnie z zawartą umową w całości w dniu rozpoczęcia szkolenia lub może zostać rozłożona na raty. W przypadku płatności w ratach to pierwsza wpłata w wysokości 400 zł zostaje uiszczona w dniu rozpoczęcia kursu, II rata w wysokości 600 zł płatna jest przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, III rata płatna do połowy zajęć praktycznych. Jeżeli Kursant nie opłaci raty w wymaganym terminie rozpoczęcie zajęć praktycznych lub ich kontynuacja będzie wstrzymana do momentu uregulowania zaległej wpłaty. Dla osób płacących jednorazowo w całości w dniu rozpoczęcia kursu, najpóźniej w dniu następnym przewidziany jest rabat lub dodatkowe godziny zajęć praktycznych zgodnie z obowiązującym cennikiem lub aktualną promocją. Jeżeli opłata w całości nastąpi w późniejszym terminie niż podaje regulamin dodatkowe godziny zajęć praktycznych lub promocja przepadają.

 6. opłata za szkolenie uzupełniające może być dokonana po każdej odbytej godzinie szkolenia lub z góry za uzgodnioną ilość godzin, ustaloną z instruktorem prowadzącym.

 7. cena świadczonych usług obowiązuje przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy (regulaminu). Po 12 m-cach może ona ulec zmianie wraz ze zmianą ceny kursu.

 

& 5 

Rezerwacje jazd online

 

1. każdemu kursantowi zostanie utworzone konto na stronie naukajazdy.rezervante.pl opatrzone indywidualnym hasłem dostępu.

 

2. po zakończonych zajęciach teoretycznych (kat. B oraz C) lub po przyjęciu na kurs (kat. B+E oraz C+E) kursant korzystając ze swojego konta umawia się na jazdy z wybranym i przypisanym do Jego konta instruktorem. Jeżeli nie jest możliwe umówienie się na jazdy przez Internet dopuszcza się telefoniczne umówienie jazd poprzez kontakt z biurem pod nr tel. 537-103-103 lub osobiście.

 

3 kursant zostaje poinformowany, że jednorazowo może umówić się na 6h jazd do przodu. Po przejechaniu co najmniej 1h może umówić się na kolejną jazdę. Kursant ma prawo odwołać umówioną wcześniej jazdę 24h wcześniej bez ponoszenia konsekwencji. W przypadkach szczególnych sytuacji istnieje możliwość odwołania jazdy tylko i wyłącznie poprzez kontakt z biurem pod nr tel. 537-103-103. W przypadku odwołania jazdy z mniej niż 24h wyprzedzeniem lub nie pojawieniu się na niej zostaje pobrana opłata (kara umowna) w wysokości 50 zł/h (płatne przed kolejną jazdą). Rezerwacji można dokonać do 10h przed jazdą. W uzasadnionych przypadkach kara umowna może być anulowana przez szkołę.

 

& 6 

Przebieg szkolenia podstawowego

 

 1. Szkolenie teoretyczne:

a) szkolenie teoretyczne (1h = 45 minut):

 • 26 godzin zajęć lekcyjnych w zakresie prawa jazdy kat. B, B (automat)

 • 20 godzin zajęć lekcyjnych w zakresie prawa jazdy kat. C

 • 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych dotyczy kat. B, B (automat), B+E, C, C+E

Zajęcia odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu na zajęciach organizacyjnych lub w formie e-learningu (nie dotyczy zajęć z pierwszej pomocy).

b) uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

c) w przypadku nieobecności na zajęciach teoretycznych uczestnik kursu jest obowiązany;

 • zapoznać się z tematyką zajęć, na których nie był obecny;

 • wykonać ćwiczenia i zadania przewidziane tematem w sposób określony przez wykładowcę;

 • nadrobić powyższe zajęcia podczas konsultacji z wykładowcą lub uczestniczyć w opuszczonych zajęciach z inną grupą (w miarę możliwości);

d) uzyskanie pozytywnego wyniku końcowego z części teoretycznej może ubiegać się osoba, która uczestniczyła przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem szkolenia pod warunkiem zapisanym w pkt. 6c).

e) po zakończeniu szkolenie teoretycznego, kursant ma obowiązek przystąpić do egzaminu wewnętrznego teoretycznego (zerowego). Egzamin zostaje przeprowadzony przy użyciu sprzętu komputerowego. Bez względu na wynik egzaminu teoretycznego kursant przystępuje do szkolenia praktycznego, jednakże ma obowiązek zaliczenia w/w egzaminu najpóźniej do 20h jazdy z wynikiem pozytywnym. Jeżeli egzamin nie zostanie zaliczony w określonym czasie zajęcia praktyczne mogą zostać wstrzymane do momentu zaliczenia w/w egzaminu.

f) kursant u którego wystąpiła przerwa między szkoleniem teoretycznym a praktycznym dłuższa niż 12 miesięcy zobowiązany jest do powtórnego odbycia szkolenia teoretycznego.

g) w przypadku przerwy w szkoleniu powyżej 24 miesięcy i braku informacji lub kontaktu z osobą szkoloną, szkolenie zostaje przerwane zgodnie z Ustawą „O kierujących pojazdami” z dnia 5 stycznia 2011r. Osoba szkolona zostaje skreślona z listy osób szkolonych, a dokumenty

zniszczone z godnie z wytycznymi w/w ustawy.

 1. Szkolenie praktyczne (1h = 60 minut):

a) szkolenie praktyczne:

 • minimum 30 godzin w zakresie prawa jazdy kat. B, B (automat), C

 • minimum 25 godzin w zakresie prawa jazdy kat. B+E

 • minimum 15 godzin w zakresie prawa jazdy kat. C+E

 • minimum 20 godzin w zakresie prawa jazdy kat. C oraz 25 godzin w zakresie prawa jazdy kat. C+E (w przypadku ukończenia jednocześnie kursu kat. C oraz C+E)

 • minimum 20 godzin w zakresie prawa jazdy kat. C w przypadku posiadania przez osobę szkoloną kat. D

 • minimum 20 godzin w zakresie prawa jazdy kat. B w przypadku posiadania przez osobę szkoloną kat. B1

b) zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem instruktora praktycznej nauki jazdy. Instruktor jest osobą decydującą o realizacji programu szkolenia praktycznego (tzn. dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach do potrzeb kursanta, tak aby go jak najlepiej przygotować do egzaminu oraz poruszania się po drodze i poza nią). Na każdym etapie szkolenia praktycznego istnieje możliwość zmiany instruktora na prośbę kursanta.

c) każda godzina odbytych zajęć teoretycznych i praktycznych musi zostać wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora oraz osoby szkolonej.

3. Egzamin państwowy na samochodzie OSK:

a) osoby uczestniczące w kursie podstawowym kat. B, B (automat) jednorazowe podstawienie samochodu na egzamin mają wliczone w cenę kursu podstawowego, termin podstawienia pojazdu na egzamin państwowy umawiają tylko i wyłącznie z biurem OSK pod numerem tel. 537-103-103. W innym przypadku samochód nie zostanie podstawiony na egzamin państwowy.

b) osoby uczestniczące w kursie podstawowym kat. B+E, C oraz C+E mają możliwość podstawienia pojazdu OSK na egzamin państwowy za dodatkową opłatą.

c) osoby uczestniczące w kursie uzupełniającym wszystkich kategorii prawa jazdy mają możliwość podstawienia pojazdu OSK na egzamin państwowy za dodatkową opłatą.

d) powyższe nie dotyczy, jeżeli zawarto inną umowę z osobą szkoloną podczas przyjęcia na kurs podstawowy i zostało to w w/w umowie uwzględnione.

 

& 7 

Egzaminy wewnętrzne

 

Po zakończeniu szkolenia praktycznego kursant zdaje egzamin wewnętrzny składający się z:

 1. Egzaminu wewnętrznego teoretycznego (dotyczy kat. B, B (automat), C) – przeprowadzanego przy użyciu testu komputerowego. Egzamin wewnętrzny teoretyczny:

- odbywa się tak jak w przypadku egzaminu wewnętrznego zerowego za pomocą testu komputerowego.

- egzamin zostaje zaliczony w przypadku uzyskania minimum 68 pkt na 74 pkt możliwe do zdobycia.

- każdy kolejny egzamin wewnętrzny teoretyczny podlega opłacie w wysokości 15 zł (płatne w dniu zgłoszenia egzaminu).

- egzamin teoretyczny wewnętrzny jest ważny 6 m-cy, po tym czasie należy podejść po raz kolejny do egzaminu.

- po zaliczonym egzaminie teoretycznym kursant może przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego.

 1. Egzaminu wewnętrznego praktycznego (dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy) – przeprowadzanym na placu manewrowym i w ruchu miejskim. Egzamin wewnętrzny realizuje wszystkie zadania egzaminacyjne przewidziane dla egzaminu państwowego na prawo jazdy. Egzamin praktyczny wewnętrzny:

- do egzaminu wewnętrznego praktycznego przystępują tylko i wyłącznie osoby, które zaliczyły egzamin teoretyczny z wynikiem pozytywnym (jeżeli dotyczy danej kategorii prawa jazdy).

- egzamin praktyczny pierwszy jest bezpłatny, każdy kolejny podlega opłacie w wysokości godziny jazdy zgodnej z obowiązującym cennikiem.

 

Konieczność przeprowadzania egzaminów wewnętrznych wynika z przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz ustawy „O kierujących pojazdami” i jest obowiązkowe.

 

& 8 

Wynik egzaminu 

Uzyskując na egzaminie wynik:

 1. pozytywny – uczestnik szkolenia otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”. Istnieje możliwość ustalenia egzaminu państwowego przez naszą szkołę po ustaleniu warunków i pasujących terminów egzaminu państwowego w WORD Zielona Góra;

 2. negatywny – w przypadku zakończenia egzaminu z wynikiem negatywnym, osoba egzaminowana ustala wraz z instruktorem prowadzącym dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności pozwalających na pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Dodatkowe godziny szkolenia są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem lub umową.

 

& 9 

Uczestnik szkolenia może przerwać szkolenie w dowolnym momencie:

 1. zwrot opłaty wniesionej za szkolenie jest możliwy wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty, paragonu lub faktury oraz karty przeprowadzonych zajęć.

 2. w przypadku przerwania szkolenia naliczana jest jednorazowa opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł (w opłacie manipulacyjnej zawarte jest zarządzanie procesem szkolenia oraz administrowanie systemem zapisów).

 3. rozliczenie wpłat wniesionych za szkolenie następuje po odliczeniu opłat za część teoretyczną kursu zgodnie z umową (niezależnie od ilości odbytych zajęć) oraz za część praktyczną (wykorzystane godziny jazd = ilość godzin zajęć praktycznych x cena za 1h zajęć praktycznych zgodnie z podpisaną umową);

 4. ceny promocyjne/specjalne za kurs prawa jazdy obowiązują tylko w przypadku jego całkowitego ukończenia. W przypadku przerwania kursu, za który obowiązywała cena promocyjna rozliczenie odbywa się na zasadach ogólnych za wykorzystaną część szkolenia na prawo jazdy wg &9 pkt. 1, 2, 3.

 5. zwrot rozliczonej wpłaty następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia dokumentów w biurze ośrodka, przelewem na rachunek bankowy.

 6. w przypadku zaistnienia niedopłaty za kurs prawa jazdy w momencie przerwania szkolenia, brakującą kwotę należy uiścić w biurze osk lub na rachunek bankowy przed odebraniem dokumentacji związanej ze szkoleniem.

 7. w przypadku utraty lub zgubienia dokumentów szkoleniowych i konieczności wystawienia duplikatu dokumentacji kursu ośrodek pobiera opłatę w wysokości 100 zł.

 8. w przypadku przerwania szkolenia dokumentacja kursu przechowywana jest przez okres 24 miesięcy, następnie niszczona zgodnie z ustawą „O kierujących pojazdami”.

 

& 10 

Inne:

 1. osoba szkolona przystępując do szkolenia teoretycznego i praktycznego powinna posiadać dokument tożsamości oraz być w stanie trzeźwym, jak również nie znajdować się pod wpływem środków odurzających.

 2. osoba rozpoczynająca szkolenie w naszym OSK zgadza się na przeprowadzenie badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przy użyciu alkotestu oraz na zawartość środków odurzających w organizmie przy użyciu narkotestu w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że osoba może znajdować się w takim stanie.

 3. w przypadku stwierdzenia wyniku pozytywnego na zawartość alkoholu lub środków odurzających w organizmie osoba szkolona zostaje automatycznie skreślona z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym. Dodatkowo zostaje obciążona kosztami powyższego badania.

 4. osoba szkolona zobowiązuje się do niepowodowania umyślnego zagrożenia zdrowia lub życia innych uczestników ruchu drogowego bądź mienia szkoły jazdy. W przypadku naruszenia powyższych zasad osoba szkolona zostanie automatycznie skreślona z listy osób szkolonych w trybie natychmiastowym. W przypadku umyślnego uszkodzenia mienia szkoły osoba szkolona pokrywa koszt naprawy.

 

& 11 

1. Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić jeżeli:

a) jedna ze Stron narusza postanowienia umowy lub regulaminu i nie usuwa naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego upomnienia

b) następują wydarzenia krajowe i międzynarodowe (m.in. decyzje władz,zdarzenia losowe), które uniemożliwiają realizację umowy

2. Klient może złożyć reklamacje na piśmie skierowaną do osoby zarządzającej firmą (tj. Kierownika OSK) osobiście w biurze firmy lub wysłać pocztą na adres Nauka Jazdy TOM, ul.Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra.

3. Nauka Jazdy TOM ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji i udzielenie pisemnej odpowiedzi na reklamację.

 

& 12 

Uczestnik kursu składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym lub potwierdzeniu wyrażania zgody na warunki szkolenia na prawo jazdy zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzania szkolenia przez OSK „TOM” zgodnie z ustawą „O kierujących pojazdami” z 5 stycznia 2011r. (Dz.U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Jednocześnie zobowiązuje się przestrzegać wszystkich postanowień regulaminu, aż do czasu ukończenia kursu na prawo jazdy.

 

& 13 

Wszelkie sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w kursie prawa jazdy będą rozpatrywane przez właściwy organ sądowniczy dla siedziby OSK „TOM”.

 

& 14 

Powyższy regulamin został zatwierdzony przez kierownika OSK „TOM” dnia 1.01.2019 r. i znajduje się do powszechnego wglądu w siedzibie firmy, jak również na stronie internetowej firmy www.tom-osk.pl i www.montom.pl.