Najczęściej zadawane pytania związane z egzaminami na prawo jazdy.

1.Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego?
Egzamin teoretyczny jest ważny bezterminowo. Do egzaminu z jazdy można podchodzić dowolną ilość razy, należy jednak pamiętać aby przed egzaminem wykupić dodatkowe godziny nauki jazdy w celu przypomnienia lub doszkolenia.

2. Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.12.2001r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U. Nr 150 z dnia 24.12.2001r. poz. 1681, dokumenty potwierdzające ukończenie kursu dla osób ubiegających się o prawo jazdy wystawione przed 01.07.1998r. straciły ważność (§ 32 ust 1 pkt. 1 i 2) i nie spełniają wymagań określonych w § 29.
Innymi słowy kurs jest ważny bezterminowo, do momentu zmiany programu kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców.
Po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata). od 1.07.1998 r. do wejścia ustawy ogłaszającej nieważność kursu 24.12.2001. Po tym okresie stają się nieważne.

3. W jakim czasie zostanie wydane prawo jazdy po zdanym egzaminie?....
...i na czym dokładanie to wydanie polega (gdzie się zgłosić, jakie dokumenty zabrać, itd.)
Po zdanym egzaminie państwowym WORD w ciągu 3 dni od daty egzaminu przesyła komplet dokumentów do Wydziału Komunikacji w Urzędzie lub Starostwie zgodnie ze stałym adresem zameldowania.
Warunkiem otrzymania prawa jazdy jest uiszczenie opłaty 70,-zł. za wydanie prawa jazdy na konto właściwego wydziału komunikacji + znaczek skarbowy ok. 5 zł. W spawie formalności związanych z wydaniem praw jazdy i terminem jego odbioru, prosimy o kontaktowanie się z właściwym wydziałem komunikacji Starostwa lub Urzędu.
PJ zostanie wydane wtedy gdy zostanie wykonane w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, po czym zostanie przesłane do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania Starostwa Powiatowego. Trwa to ok. 3 tygodni.

4. Kiedy mogę zapisać się na kurs prawa jazdy?
Na kurs prawa jazdy zapisać się możesz na 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat. (dotyczy kat. B)

5. Jak długo jest ważny egzamin teoretyczny?
Egzamin teoretyczny jest ważny 6 miesięcy licząc od dnia uzyskania wyniku pozytywnego.

6. Kiedy muszę ukończyć kurs dodatkowy?
Kurs dodatkowy obowiązuje osoby, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik z egzaminu teoretycznego lub z egzaminu praktycznego.

7. Dlaczego za egzamin poprawkowy z teorii są dwie różne opłaty?
Jeżeli osoba umówiona jest tylko na egzamin teoretyczny i uzyska negatywny wynik, to opłata wynosi 22 zł. Jeżeli na wniosek osoby egzaminowanej zostanie wyznaczony termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, to w przypadku negatywnego wyniku z egzaminu teoretycznego opłata zwiększa się o 50% za egzamin praktyczny i np. na kat. B opłata wyniesie 22 zł+56 zł.

8. Co należy zrobić po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu?
Po uzyskaniu wyniku negatywnego z egzaminu należy uiścić właściwą opłatę za egzamin poprawkowy i po przedstawieniu potwierdzenia wpłaty można ustalić kolejny termin egzaminu.

9. Jeżeli nie zaliczyłam egzaminu w ruchu miejskim, czy muszę jeszcze raz zdawać egzamin na placu?
Tak. Podczas przeprowadzania egzaminu praktycznego warunkiem sprawdzenia umiejętności jazdy w ruchu drogowym na drogach publicznych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z wykonywania manewrów podstawowych na placu manewrowym.

10. Ile wynosi kara za niestawienie się na egzamin kategorii B? I czy oplata ta jest pobierana przy zapłacie za następny egzamin?
To nie jest kara, a opłata za przygotowania do egzaminu. Wynosi ona 50% opłaty za egzamin.

12. Jeśli mam zapłacone za egzamin teoretyczny i praktyczny w jednym dniu to w przypadku niezdania egzaminu teoretycznego , egzamin praktyczny przepada ??
Przepada 50% należności za egzamin praktyczny. Aby ustalić ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny należy uiścić opłatę za egzamin teoretyczny oraz dodatkowo 50% należności egzaminu praktycznego.

13. Jak długo ważne jest zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy ?
Zaświadczenie o ukończeniu kursu prawa jazdy wydane począwszy od dnia 01.07.1998r. jest ważne wg aktualnych przepisów bezterminowo. Zaświadczenia wydane przed 01.07.1998r. są nieważne, a osoby, które je ukończyły a nie uzyskały dotychczas prawa jazdy muszą odbyć ten kurs ponownie

14. 5 lat temu ukończyłam kurs na prawo jazdy kat. B. miałam kilka egzaminów niestety nie udało mi się zdać. Chcę ponownie zrobić prawo jazdy co muszę zrobić, czy muszę iść na kurs?
Dokumenty o ukończeniu szkolenia wydane po 01.07.1998r. (a więc 5 lat temu też) są ważne. Po upływie jednego roku od dnia ostatnio ustalonego terminu egzaminu dokumenty te są odsyłane do właściwego miejscu zamieszkania Wydziału Komunikacji. Należy zwrócić się do właściwego Wydziału Komunikacji o przesłanie dokumentów do WORD. Następnie w WORD prawdopodobnie wypełnić na nowo podanie (zmieniło się nieco), Jeśli to potrzebne wykonać ponownie badanie lekarskie. Nie jest wymagane odbycie ponownego kursu chyba że szkolenie dodatkowe po kolejnych trzech wynikach negatywnych liczonych osobno z teorii i z praktyki. Ze względu na znaczne zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów warto odbyć jakieś szkolenie przypominające w dowolnej ilości godzin lekcyjnych.

15. Chciałabym się dowiedzieć jak mam postąpić gdy chce przenieść papiery na zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w innym ośrodku i w innej miejscowości?
Należy zwrócić się pisemnie do ośrodka w którym papiery się znajdują o przesłanie dokumentów egzaminacyjnych do wskazanego ośrodka docelowego. W wniosku należy podać niezbędne dane do zidentyfikowania dokumentów (samo nazwisko i imię nie wystarczy).Opłaty należy rozliczyć w tym samym czasie ponieważ nie są ważne w innym ośrodku

16. Czy mogę się zapisać na egzamin państwowy, nie mając ukończone 18 lat (czas oczekiwania średni to 24 dni i w tym czasie bym ukończył wiek 18 lat), ale przystąpić do egzaminu po ukończeniu 18 lat?
Tak - Warunkiem zapisu na egzamin jest osiągnięcie wymaganego wieku najpóźniej w dniu egzaminu. Jeśli nie masz jeszcze dowodu osobistego to należy mieć przy sobie książeczkę RUM oraz poświadczenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.

17. Jeżeli ktoś ma nagły wypadek( sprawy rodzinne lub np. wyjazd zagranicę) i chciałby przełożyć egzamin na inny termin...co trzeba zrobić? i czy pieniądze przepadną?
Można przełożyć termin egzaminu wcześniej niż 7 dni - w nagłych uzasadnionych przypadkach ( choroba obłożna ) na jeden dzień przed egzaminem. W pozostałych przypadkach trzeba ponieść opłatę manipulacyjna w wysokości 50% opłaty za egzamin. Egzamin ustala osobiście osoba zainteresowana lub osoba przez nią upoważniona i powinna tak dobrać termin egzaminu aby nie kolidował z innymi zamierzeniami.

18. Jak i do kogo złożyć protest na przebieg egzaminu?
Skargi, odwołania od przebiegu egzaminu składa się do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem dyrektora WORD, który ma obowiązek przygotować i przesłać z odwołaniem wyjaśnienia egzaminatora, płytę DVD z nagranym przebiegiem egzaminu (pod warunkiem nie upłynięcia 14 dni od dnia egzaminu) oraz opinią egzaminatora nadzorującego.

19. Czy starosta z art 114 pkt 1 lit b ustawy Prawo o Ruchu Drogowym może skierować tylko na egzamin praktyczny? Czy tak jak jest w przepisie nie ma wyjątku i może tylko skierować na teorie i praktykę. Bo chodzi mi o kierowcę kategorii np. B+E i to samo dotyczy pkt 2 tego artykułu.
Tzw. kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przeprowadzane jest w formie egzaminu państwowego na warunkach i w trybie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:
1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:
- w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji - w tym przypadku egzamin państwowy składa się z egzaminu teoretycznego lub praktycznego,
- na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia otrzymanych 24 punktów - w tym przypadku egzamin państwowy składa się z egzaminu teoretycznego i praktycznego;
2) osoba ubiegająca się o:
- przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,
- zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok
- w tych przypadkach egzamin państwowy składa się również z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

20. 2 lata temu ukończyłam kurs prawa jazdy, wynik pozytywny z teorii, ale niestety negatywny na placu, z powodów osobistych nie mogłam próbować dalej, więc zrezygnowałam. Dziś ponownie chce spróbować, czy muszę na nowo zdawać cały kurs (czyli egzamin pisemny i jazdę ), czy mogę tylko wykupić dodatkowe godziny?
Nie ma potrzeby ukończenia po raz kolejny kursu nauki jazdy. Kurs jest ważny, jedynie pozostaje zdać egzamin państwowy i dla przypomnienia sobie jazdy i niektórych manewrów można wykupić sobie kilka jazd dodatkowych. Ale żeby ustalić termin egzaminu należy udać się do właściwego wydziału komunikacji lub starostwa- referat praw jazdy i złożyć prośbę o przesłanie dokumentów do wybranego ośrodka egzaminacyjnego (może być każdy w całej Polsce), gdyż ośrodek egzaminacyjny przechowuje dokumenty przez ok. 6 m-cy. Samemu nie można tych dokumentów odebrać. Trwa to ok. 2 tygodni i po tym okresie należy udać się do ośrodka i umówić się na egzamin.

21. Za jazdę rowerem po pijanemu (0,9 promila) dostałem zakaz prowadzenia pojazdów przez 2 lata. W związku z tym muszę ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy ale moje pytanie brzmi, czy muszę ponownie płacić za cały kurs i czy muszę ponownie robić badania i zdawać testy?
Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania, cofniętego na okres przekraczający 1 rok, podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji poprzez zdanie egzaminu państwowego. W tym celu nie należy ponownie odbywać kursu na prawo jazdy, natomiast należy zgłosić się do wydziału komunikacji, który wyda skierowanie na egzamin państwowy. A wiadomo, że egzamin państwowy obejmuje i część teoretyczną - testy i jazdę.

22. Czy po zdaniu egzaminu na kategorię B w oczekiwaniu na wyrobienie prawka mogę jeździć samochodem? Czy to prawda że mogą mi dać odroczkę? Jakie grożą mi konsekwencje z tego powodu?
Nie masz przy sobie dokumentów uprawniających cię do kierowania, więc jeździć nie możesz. A jeśli będziesz jeździć po drogach publicznych, to w razie kontroli będzie to wykroczenie, jako kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów i grozi ci za to grzywna w wysokości 50zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł. Grzywna za kierowanie pojazdem bez uprawnień to 500 zł. Gorzej będzie natomiast, jeśli spowodujesz wypadek lub będziesz prowadził pod wpływem alkoholu. Wówczas konsekwencje są większe, może nawet i odroczka, czyli zakaz prowadzenia pojazdów na jakiś okres.

23. Ile ważny jest kurs prawa jazdy? Ile wcześniej mogę zacząć? Czy mogę zdawać egzamin mając ukończone 18 lat, ale nie mając dowodu w ręce?
Pierwsza rzecz -
Ukończony kurs prawa jazdy jest ważny dotąd, dopóki nie ulegnie zasadniczym zmianom program kursu kandydatów na kierowców. Ale i tak po wprowadzeniu zmian kursy są jeszcze ważne przez pewien okres (ostatnio to były jakieś 3 lata
Druga -
Kurs na prawo jazdy można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat i można też przed osiemnastką zapisać się na egzamin państwowy.
Niestety w dniu egzaminu trzeba mieć ukończone 18 lat i mieć dowód osobisty. Można wcześniej wyrobić sobie dowód tymczasowy - jest ważny 5 lat i wtedy nie ma żadnego problemu.

24. 6 lat temu chodziłam na kurs prawa jazdy, z różnych względów nie podeszłam wtedy do egzaminu wewnętrznego. Czy chcąc iść teraz na kurs do tej samej szkoły muszę ponownie za niego zapłacić? Czy można jeszcze dokupić dodatkowe lekcje i zdać egzamin teraz???
Kurs jest nadal ważny i jeśli wszystkie obowiązujące w tym czasie godziny zostały wyjeżdżone (wtedy było 20 h), to dla jego całkowitego ukończenia wystarczy podejście do egzaminu wewnętrznego i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Jeśli będzie potrzeba doszkolenia się w jeździe, to zawsze można dokupić jazdy dodatkowe.